Hồ cá

Một hồ cá kích thước 2m x 2m8, phần kính khoảng 2m x 1m ở văn phòng của Khang Điền real estate ở lầu 8 Centec Tower


QD

17-08-2016

email

Leave a Reply